Doç. Dr. Sabri KARADOĞAN

ÖZGEÇMİŞ VE ETKİNLİKLER
 
Adı Soyadı: SABRİ KARADOĞAN.
Doğum Tarihi: 1965

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans  Coğrafya Ege Üniversitesi

1987

Y. Lisans  Fiziki Coğrafya Fırat Üniversitesi

1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Fiziki Coğrafya Fırat Üniversitesi

2005

Doc. / Prof.  Fiziki Coğrafya Dicle Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı  :
Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi,  Prof.Dr. M. Ali ÖZDEMİR

Doktora Tezi ve  Danışmanı :
Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, Prof.Dr. Saadettin TONBUL
 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen Ağrı-Eleşkirt,  Malatya-Yeşilyurt 1987-1996
Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Fırat  Üniversitesi 1996-2005
Dr.Ar.Gör.   Fen-Edebiyat Fakültesi Fırat  Üniversitesi 2005-2008
Yrd.Doç. Eğitim Fakültesi       Dicle Üniversitesi 2008- 2013
Doç. Eğitim Fakültesi       Dicle Üniversitesi 2013-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

·        PROJE ELEMANI, (S. TONBUL, M.A.ÖZDEMİR, H. GÜNEK, S. KARADOĞAN), ELAZIĞ PROJESİ ( 2000'li Yıllara Hazırlık Çalışması ), projenin Doğal Ortam Sektörü, Elazığ Valiliği, 1998

·        Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (M.A. ÖZDEMİR, S. KARADOĞAN), Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi, FÜNAF 288 Nolu Proje, 1997

·        Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (TONBUL, S., KARADOĞAN, S.), Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, FÜbap 865 nolu proje, 2005

·        Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (A.YILIDIRIM, S.KARADOĞAN), “Dicle Üniversitesi kampus Bilgi Sistemi” DÜBAP, 2008 (06-EF-32 nolu proje).

·        PROJE ELEMANI, (A. ERİM ÖZDOĞAN başkanlığında) Ilısu Baraj Alanı kazı ve Araştırmaları, Sumaki Höyük Kazı Projesi, 2010

·        PROJE ELEMANI, (G.ÖZDEMİR, M.T.KAVAK, S.KARADOĞAN), “Eğil (Diyarbakır) İlçesinde Bağ Alanlarının Uzaktan Algılama Yöntemiyle Tespiti”, DÜBAP

·        PROJE ELEMANI, (Gülriz Kozbe başkanlığında) Ilısu Baraj Alanı kazı ve Araştırmaları,  Kavuşan Höyük Kazısı, 2010

·        Y ÜRÜTÜCÜ, Ilısu Barajı ve HES projesi etki alanında kalan kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar kapsamında “Diyarbakır-Batman illeri arasında yer alan Dicle Vadisi ve Yakın çevresinin Jeomorfolojisi”, 2011

·        PROJE ELEMANI, (A. ERİM ÖZDOĞAN başkanlığında) Ilısu Baraj Alanı kazı ve Araştırmaları, Sumaki Höyük Kazı Projesi, 2013

·        YÜRÜTÜCÜ, (Prof.Dr. Gülriz Kozbe ile birlikte) Ilısu Barajı ve HES projesi etki alanında kalan kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar kapsamında “Raman-Gercüş ve Kıra-Raman-Kendalan Antiklinalleri Arasında Dicle Nehri ve Garzan Vadisi Çevresinin Jeomorfolojisi", 2014

·        YÜRÜTÜCÜ, (Prof.Dr. Catherine Kuzucuoğlu ile birlikte) Diyarbakır civarında Dicle  Nehri Vadisinin Kuvaterner Jeomorfolojisi,  BAP, 2015

·        PROJE ELEMANI (Yrd. Doç.Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında) Zerzevan Kalesi Kazısı, 2016

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
JEMİRKO (jeolojik mirası koruma derneği)


Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :
Lisans

Jeoloji

jeomorfoloji

Jeomorfoloji Uygulamaları

Arazi Uygulamaları

Afetler Coğrafyası

Toprak Coğrafyası
Bitki Coğrafyası

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Hidrografya

Klimatoloji

Uygulamalı Klimatoloji

Coğrafya’da Arş. Yöntemleri

Alan Eğitimi Araştırma Projeleri

Özel Öğretim Yöntemleri

Genel Fiziki Coğrafya

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Lisansüstü

Coğrafya Eğitiminde CBS

Fiziki Coğrafya’da Arş. Yöntemleri
 

ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. KARADOĞAN, S., TONBUL, S., 2007, Effects of Adıyaman Basin’s Quaternary Natural Envıronment on Settlement Distribution And Other Human Activities, E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, Volume: 2, Number: 4, Article Number: C0018

 2. KARAKAŞ, E., ARSLAN, H., KARADOĞAN, S., 2009, Elazığ Şehrindeki Trafik Kazalarıyla İklim İlişkisinin Analizi, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 4A0004

 3. KARADOĞAN, S., ÇAĞLAYAN, A., DURMUŞ, E. , 2009, Ergani-Çermik (Diyarbakır) Arasındaki Kenar Kıvrımları Kuşağı ve Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 4A0016

 4. KAVAK, T., YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2009, Surface Water Temperature of Salt Lake Determined through Remote Sensing Method and AVHRR Satellite Data, Journal of Balkan Ecology, Volume : 12, Number:4, Bulgaria

 5. KAVAK, M.T, KARADOĞAN,S., 2011, The relationship between sea surface temperature and chlorophyll concentration of phytoplanktons in the Black Sea using remote sensing techniques, J.Environ. Biol.32.

 6. KAVAK, M.T. , KARADOĞAN, S. , 2012, Tectonic Activities of Marmara Sea and Their Influance on Surface Water Temperature, Journal of Balkan Ecology, Volume : 15, Number: 1, Bulgaria

 7. KAVAK, T., YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2013, Cloud Cover Investigatıon of East Mediterranean Sea,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 120, 19 March 2014, Pages 686–693

 8. Kavak, M.T, Karadoğan, S., Karayücel,  S., 2016, Long Term Cloud Cover And SST Investıgatıon 0f The Black Sea, Middle East Journal of Science(MEJS) 2(2016)71–85

 

Uluslararası Bildiriler

 1. KARADOĞAN S., 2006, Web Application and GIS Multimedia Integration in the Diyarbakir Historic Surici Urban Information System, The First Diyarbakır International Suriçi [Walled City] Symposium, 20-22 April, 2006, Diyarbakır-Turkey

 2. KARADOĞAN S., ÖZGEN N., 2006, Yeryüzü Şekilleri Açısından Siirt Çevresinin Paleocoğrafik Evrimi, Uluslararası Siirt Sempozyumu, 19-21 Eylül 2006, 663-679, Siirt - Turkey

 3. ATALAY, İ., KARADOğAN, S., öZGEN N., 2006, Ecotourısm: A Key Study From Kemaliye -W part of the Eastern Anatolian Region, Turkey, Environment and Society Present – Day Dıversity and Diynamic, June 2006, Proocedings of the 4th Romanian-Turkish Geographics Seminar, 161-170, Galati, Romania

 4. KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2007, Fault zone landslides: The Effects and Geomorphological Characteristics of Koyulhisar (Sivas-Turkey) Landslide, March 2005,International Symposium on Geography, Environment and Culture in the Mediterranean Region,5-8 June 2007, 193-200, Kemer-Antalya/Turkey

 5. KARADOĞAN S. , YILDIRIM, A. , 2008, Silvan ve Yakın Çevresine Ait Doğal, Tarihsel ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Tanıtılmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ve İnternet Uygulaması Uluslar arası Silvan Sempozyumu 25-27 Nisan 2008

 6. YILDIRIM, A. , KARADOĞAN S. , 2008, Silvan’ın (Diyarbakır) Kuruluşu ve Gelişmesi Üzerinde Etkili Olan Coğrafi Faktörler, Uluslar arası Silvan Sempozyumu 25-27 Nisan 2008

 7. KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., ATALAY, I., 2009, The Effects of Topography on the Human Life:A Case Study From Savur, SE Anatolia, Romanian-Turkish Geographical Academic Seminar, June 05-14 2009, 111-120, Bucharest, Sibiu, Cluj-Napoca, Sighisoara, Romania

 8. KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., ATALAY, I., 2010, seismisity Analysis of Southeast Anatolia With GIS Method, The 7. Turkey Romania Geographical Academic Seminar, June 1-9, 2010, Antalya-Turkey (Proceedings)

 9. ATALAY, I., KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2010, Karstification and Ground River System in SE Anatolia: Akey Study From Birkleyn Cave System, The 7. Turkey Romania Geographical Academic Seminar, June 1-9, 2010, Antalya-Turkey (Proceedings)

 10. KARADOĞAN SABRİ, ATASOY EMİN, 2010, GAP Project built over Tigris and Euphrates Rivers in outheastern Turkey, and Problems encountered, BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010

 11. KARADOĞAN S., 2011, Batman-Bismil Arasında Dicle Nehri Vadisi ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri ve Bölge Prehistoryası Açısından Önemi (The Geomorphology of the Tigris Valley and its Surrounding between Batman-Bismil and its Importance from the View of the Prehistory of the Region) Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Mardin

 12. KARADOĞAN S., 2013, Doğal Peyzaj Unsurları ve Yerleşmeye Etkileri Açısından Diyarbakır Kenti ve Yakın Çevresi (Diyarbakır City and Its Immediate Surrounding in Terms of Natural Landscape Elements And Their Effects On Settlement) "ICOMOS ICOFORT 2013: DİYARBAKIR KALESİ ve TARİHİ ŞEHRİ" toplantısı, 11-12 Nisan 2013, Diyarbakır

 13. KAVAK, T., YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2013, Cloud Cover Investigatıon of East Mediterranean Sea,  GEOMED 2013, The 3rd International Geography Symposium, June 10 - 13, 2013 Kemer, Antalya - Turkey

 14. KARADOĞAN, S., SAĞLAMTİMUR, H., OZAN, A., UHRİ, A., 2013, Doğal Çevre Etkileşimleri Açisindan Çattepe Höyüğü ve Çevresi, II. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 07-10 Ekim 2013, Siirt Üniversitesi

 15. KOÇ, T., KARADOĞAN, S., SARIALTUN, S., 2013, Garzan Akarsu Havzasının Ana Morfolojik Özelliklerinin Arkeolojik Yerleşmelere Etkilerinin Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 07-10 Ekim 2013, Siirt Üniversitesi

 16. KARADOĞAN, S., ÖZDOĞAN, A. E., 2013, Çemialo Sırtı ve Çevresinin Jeomorfolojik Seyri ve Yerleşmeye Etkisi, II. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 07-10 Ekim 2013, Siirt Üniversitesi

 17. SABRİ KARADOĞAN, CATHERİNE KUZUCUOĞLU,  Formation of Collapse Doline Lakes in the Diyarbakir Basin: Morphological Features, Dynamics and Geoarchaeological Significance, QuickLakeH 2014 – An International Workshop on Lakes and Human Interactions, 15-19 September, Ankara/Turkey

 18. KAVAK M.T., KARADOĞAN S., ÖZDEMİR G., Investigating Vineyard Areas of Eğil County of Diyarbakır Using Remote Sensing and GIS Techniques, (Diyarbakır  İli Eğil İlçesinde Üzüm Yetiştirilen Alanların Uzaktan  Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi), Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi (International Mesopotamia Agriculture Congress / IMAC 2014), 22-25 Eylül, 2014, Diyarbakır

 19. KAVAK M.T., ŞENYİĞİT, S.,  A.. M. YÜCELEN,   ÖZDEMİR G., KARADOĞAN S., Uzaktan  Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır Kenti  Civarında Dicle Nehri Vadisinde (Hevsel Bahçeleri) Arazi  Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi, Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi (International Mesopotamia Agriculture Congress / IMAC 2014), 22-25 Eylül, 2014, Diyarbakır

 20. KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2014, Geomorphological setting and tectonic context of the valley of the Tigris in the region of Diyarbakır,  Workshop on the study and rehabilitation of Hevsel gardens at the foot of the walls of the Roman city of Amida (Diyarbakir, Turkey): research strategy and protection, 14-15 October, Paul-Valery University, Montpellier/France

 21. KAVAK M.T., KARADOĞAN, S.,  ÖZDEMİR, G., 2014, Along Term NDVI Investigation of Hevsel Garden Using Remote Sensing Techniques,  Workshop on the study and rehabilitation of Hevsel gardens at the foot of the walls of the Roman city of Amida (Diyarbakir, Turkey): research strategy and protection, 14-15 October, Paul-Valery University, Montpellier/France

 22. KARADOĞAN, S.,  2015, Diyarbakır ’da Nehir Peyzajındaki Ritm ve Genlik Değişimleri: Dicle’de Kabarmalar, Adalar ve Teraslar, “The Rhythm and Magnitude Alterations of River Landscape in Dıyarbakır: The Tides, Islands and Terraces in Tigris”, " Amida 2015 – Hevsel Bahçeleri, Uluslararası Çalışma Atölyesi “Workshop International AMIDA 2015 LES JARDINS DE L’HEVSEL à DIYARBAKIR”, 26-29 October 2015, Paul-Valery University, Montpellier/France

 23. KARADOĞAN S., KUZUCUOĞLU C., 2016, Diyarbakır Kenti Civarında Dicle Nehrine Ait Taraçaların Yaş Yorumları (Dating River Terrace Archives In The Tigris Valley In The Vicinity Of The Diyarbakır City, Turqua 2016 - Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (The Quaternary Symposium of Turkey) 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye

 24. Atalay, İ., Karadoğan S., 2016, Karstification and Karstic Landforms in the Kemaliye Region, E Anatolia,  4th International Geography ymposium, May 23 - 26, 2016 Kemer, Antalya, TURKEY

 25. Kavak M. T., , Karadoğan S., 2016, A Study of Weekly Cloud Cover Over the Black Sea, 4th International Geography ymposium, May 23 - 26, 2016 Kemer, Antalya, TURKEY

 26. Karadoğan, S., 2016, Geographical landscape and evidence of civilization in the valley of the Tigris River and its tributaries Batman to Botan, AMIDA 2016 – LES JARDINS DE L’HEVSEL : le Tigre, l’eau et la ville, et quelques  éléments pour la sauvegarde du site urbain, Workshop International, Montpellier, Saint-Charles, 11-12 octobre 2016, Francais

 27. Karadoğan, S., Coşkun, A., 2016, Çevresel Koşulları ve Konumu Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır), Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016, Diyarbakır

 28. Kavak, M.T, Karadogan, S., Karayücel,  S., 2016, LONG TERM CLOUD COVER AND SST INVESTIGATION OF THE BLACK SEA, International Engineering, Science and Education (INESEC) December 1 -3, 2016 Diyarbakır/Turkey

 29. Kavak, M.T, Karayücel,  S.,Karadogan, S., 2016, LONG TERM CLOUD COVER AND SST INVESTIGATION OF MEDITERRANEAN, ADRIATIC AND AEGEAN SEAS, International Engineering, Science and Education (INESEC) December 1 -3, 2016 Diyarbakır/Turkey


Kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1. ARSLAN, H., KARADOĞAN, S., 2007, Makalelerle Mardin II Ekonomi- Nüfus-Kentsel Yapı, “Mardin Şehrinin Situasyonu ve Yer Seçiminde Etkili Olan Coğrafi Faktörler” Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi, Yayın No: 8, (Kitap Bölümü)
 2. YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2010, Güneydoğu Anadolu’nun Jeo-Tektoniği ve Depremselliği, 100 pp., İstanbul, Çantay Yayınevi
 3. KARADOĞAN, S., 2015, Yerleşmeye Etkileri Açısından Diyarbakır Kenti ve Yakın Çevresinin Doğal Peyzaj Unsurları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, Alan Yönetimi Başkanlığı Yayınları: 4, s:1-17,(Türkçe Kitap Bölümü)

 4. KARADOĞAN, S., 2015, Natural landscape Components of Diyarbakır city and surrounding in terms of the Effects for the Settlement,  Diyarbakir Metropolitan Municipality, Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens, Cultural Landscape Site Management Publications No: 4, (İngilizce Kitap Bölümü)

 5. KARADOĞAN, S., ALÖKMEN, M., BULUŞ, K., 2015, Diyarbakır Eski Kent Yerleşmesinde Tarihi Dönemler Boyunca Suyun Temini ve Kaynakları, Taşınması Dağıtımı ve Kullanımına İlişkin Yapılar, Kent İçi ve Kent Civarı (Hevsel Bahçeleri) Kullanım Sistemine Ait Tespitler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, Alan Yönetimi Başkanlığı Yayınları: 4, s:167-182, (Kitap Bölümü)

 6. KARADOĞAN, S., ALÖKMEN, M., BULUŞ, K., 2015, Structures Regarding the Supply and Sources, Carrying, Distribution and Use of Water in Diyarbakir Old Urban Settlement During the Historical Period and Fixations Regarding the Urban and Vicinity (Hevsel Gardens) Usage System, Diyarbakir Metropolitan Municipality, Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens, Cultural Landscape Site Management Publications No: 4, (İngilizce Kitap Bölümü)

 7.  KUZUCUOĞLU, C., KARADOĞAN, S., 2015, Hevsel Bahçeleri: Diyarbakır Çevresinde İnsan Faaliyetlerinin Geçmişine ve Dicle Nehrinin Fluviyal Gelişimine Ait Bir Arşiv, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, Alan Yönetimi Başkanlığı Yayınları: 4, s:183-197, (Kitap Bölümü)

 8. KUZUCUOĞLU, C., KARADOĞAN, S., 2015, The Hevsel Gardens: Archives of Human Activities and of the Past and Present Evolution of the River Tigris at Diyarbakır, Diyarbakir Metropolitan Municipality, Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens, Cultural Landscape Site Management Publications No: 4, (İngilizce Kitap Bölümü)

 9. ALPER B., KARADOĞAN S., SOYUKAYA N., 2016, Dıyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape, (UNESCO WORLD HERITAGE IN TURKEY 2016, Editors: Nevra Ertürk, Özlem Karakul) Turkish National Commission for UNESCO.

 10. Karadoğan, S., 2016, Eğitimde Sınıf-Okul Dışı Öğrenme  Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar, İçinde: Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Yönelik Akademik Değerlendirmeler-I, Editör: Recep Aksu, s.47-84, Maya Akademi Yayıncılık, Ankara.

 11. Karadoğan, S. Akköprü, E. (2016). Modern Bir Fransız Fiziki Coğrafya Araştırma ve Eğitim Laboratuarı “Laboratoire de Géographie Physique, Environnements Quaternaires et Actuels-UMR 8591” (LGP), içinde: Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, (Editörler: Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN ve Doç. Dr. Sabri KARADOGAN), Pegem Akademi Yayınevi.

 12. Karadoğan, S. Kavak, M:T: (2016).  Fiziki Coğrafya Araştırmalarında Uzaktan Algılama Teknikleri ve Uygulamaları, Editörler: Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN ve Doç. Dr. Sabri KARADOGAN, Pegem Akademi Yayınevi

 13. Karadoğan, S. (2016). Başlangıçtan Günümüze Fiziki Coğrafya, Editörler: Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN ve Doç. Dr. Sabri KARADOGAN, Pegem Yayınevi

 14. KOZBE, G., KARADOĞAN, S., GÜNGÖR, A., 2017, Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim Alanına Dair Jeomorfolojik ve Arkeolojik Tespitler, Kazı Sonuçları Toplantısı 38, 2016, 2017, 389-406

   

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. ÖZDEMİR, M.A.-KARADOĞAN, S., 1996, Türkiye'de İl merkezlerinin Coğrafi Mekanla İlişkileri, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.2, sf. 271-291, Elazığ

 2. KARADOĞAN, S, 2001, Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.2, sf. 271-291, Elazığ

 3. ÖZDEMİR, M.A., KARADOĞAN, S., 2002, Malatya Doğusunda Jeomorfolojik Özelliklerden Kaynaklanan Sorunlar, F.Ü.Sos.Bil.Enst.Dergisi, c:12 s.2, Sayfa:31-47, Elazığ

 4. ARSLAN,H. , KARADOĞAN,S. , 2003, Görüntü İşleme Yazılımlarının Layer Tekniğinden Faydalanılarak Raster Harita-Grafik Ve Taslaklarının Oluşturulması ve Örnek Uygulamalar, F.Ü. Orta-Doğu Arş. Merkezi, Orta-Doğu Arş. Der, Cilt:1, Sayı:2,

 5. KARAKAŞ,E. ,KARADOĞAN,S. , ARSLAN,H. , 2004, Suç haritaları ve Bilgisayar Teknolojisi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ,Mühendislik Bilimleri Dergisi, II. Bilgi Teknolojileri Kongresi Özel Sayısı , s.1-84, DENİZLİ.

 6. KARADOĞAN,S., ARSLAN, H. , 2004, Coğrafya Eğitiminde Etkileşimli Çoklu Ortam (MM) Uygulamaları ve Önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, 9-11, 247-260, Erzurum

 7. KARAKAŞ,E. ,KARADOĞAN,S. , ARSLAN,H. ,2005, Suç Haritalamada Alan, Veri ve Amacın Harita Tipine Etkisi. Yangın ve Güvenlik Dergisi, Eylül, sayı. 89, sayfa 82-88 , İSTANBUL.

 8. KARADOĞAN, S. , YEŞİLORMAN, M. , 2008, Seçim Coğrafyası Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisinin Kullanımı, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:176 Eylül-Ekim

 9. YILDIRIM, A., KARADOĞAN S., 2009, Dicle Üniversitesi Kampüs Alanının Jeomorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Morfometrik Analizler, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (DÜSBED), Sayı:1, 48-69, Diyarbakır

 10. YILDIRIM, A., KARADOĞAN S., 2009, Derik (Mardin) Güneyinde Korunması Gereken Jeolojik-Jeomorfolojik Bir Doğal Miras: Kuşçu Krateri, D.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:14, Diyarbakır

 11. ÖZGEN, N. , KARADOĞAN, S. , 2009, Siirt Şehrinin Kuruluşu ve Gelişimi, F.Ü Sos. Bil.Enst.Dergisi, c:19 s.2, Sayfa:61-81, Elazığ

 12. YILDIRIM, A., KARADOĞAN S., 2011, Raman Dağları Güneyinde (Dicle Vadisi) Morfometrik ve Morfotektonik Analizler, D.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, Ss, 154-166, Diyarbakır   

 13. ÖZGEN, N. , KARADOĞAN, S. ,2013, Mekânsal Etkileri Bakımından Hidroelektrik Santrallerin (Hes) Swot Analizine Göre İncelenmesi: Alkumru ve Kirazlı Barajları Örneği (Siirt), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 26, Sayfa 21-45, İstanbul, 2013

 14. KARADOĞAN, S., TONBUL, S., 2013, Adıyaman Havzasının Jeomorfolojik Özellikleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of Academic Social Science), Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2013, s. 182-217

 15. Sinanoğlu, Şahin, D., Siyako, M., Karadoğan, S., Özgen Erdem, N., 2016, Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi, (Hasankeyf   Site From Cultural Geological Perspective), Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 60, Sayı 1, Ocak 2017, 35-47.

 16. Karadoğan, S., Kuzucuoğlu, C., 2016, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Çevresel Değişimlerin Jeomorfolojik Kayıtları (The Hevsel Gardens And The River Tigris In Dıyarbakır: Geomorphological Archives Of Landscapes Changes), Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 60, Sayı 1, Ocak 2017, 63-76.

 

Ulusal Bildiriler

 1. TONBUL, S., KARADOĞAN, S., 1998, Harput'un Yerleşmesinde Etkili Olan Doğal Çevre Faktörleri, TDV Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, Eylül 1998, sf. 303-324, Elazığ

 2. GÜNEK, H., KARADOĞAN, S., 1998, Harput' ta Rekreatif Amaçlı Fiziki Mekân Düzenlemeleri ve Çevre Plânlaması, TDV Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, Eylül 1998, sf. 333-356, Elazığ

 3. KARADOĞAN, S., GÜNEK, H., 2000, Karlı Ortamlarda Jeolojik, Jeomorfolojik ve tektonik Özelliklerin Etkisi ve Kurucaova (Malatya) Örneği, II. Ulusal Kar Kongresi, 93-104, Şubat 2000, ERZURUM

 4. GÜNEK, H., KARADOĞAN, S., 2000, Yukarı Karasu (Fırat) Havzasında Kar Yağışlarının Akım Üzerine Etkisi, II. Ulusal Kar Kongresi, sf. 105-120, Şubat 2000, Erzurum

 5. KARADOĞAN,S., 2000, Karapınar ve Çevresindeki Farklı Jeomorfolojik Yerşekillerinin Özellikleri ve Turizm Potansiyelleri, Karapınar Sempozyumu, 339-3358, Konya/Karapınar, Ekim 2000

 6. ATALAY, İ., GÜNEK,H., KARADOĞAN, S., 2002, Nemrut Dağı ve Çevresinin Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Mayıs 2002, 352-358, Ilgaz Dağı/KASTAMONU

 7. ÖZDEMİR, M.A. ve KARADOĞAN, S., 2002, Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Alanlarında Bilgisayar Kullanımı, Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, DENİZLİ

 8. ÖZDEMİR, M.A. ,KARADOGAN, S. , 2002, Coğrafya Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, ANKARA, Temmuz 2002

 9. KARAKAŞ,E. , KARADOĞAN,S. , ARSLAN, H., 2002, Suç haritaları ve Bilgisayar Teknolojisi, Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, DENİZLİ, Mayıs 2002.

 10. KARAKAŞ,E. , KARADOĞAN,S. , ARSLAN, H., 2003, Elazığ Kentinde Trafik Kazalarının CBS Ortamında Haritalanması ve Analizi, Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, ANKARA, Mayıs 2003.

 11. KARAKAŞ,E. , ARSLAN, H. , KARADOĞAN,S.,2003,  Suç Araştırmalarında CBS sistemiyle oluşturulan Haritaların Önemi, 1. Polis Bilişim Sempozyumu, 358-362, Ekim 2003.

 12. KARAKAŞ,E. , KARADOĞAN,S. , ARSLAN, H.,2003, CBS Ortamında Suç Haritalama Teknikleri, 1. Polis Bilişim Sempozyumu, Ankara, Ekim 2003.

 13. ARSLAN, H. ,KARADOĞAN,S., 2003, Jeopolitik - Jeostratejik teoriler ve Türkiye (Sayısal Harita Ortamında Bir Değerlendirme), Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi/Elazığ, Ekim 2003.

 14. KARAKAŞ,E. , KARADOĞAN,S. , ARSLAN, H.,2005, Suç Haritalamada Alan, Veri ve Amacın Harita Tipine Etkisi, 2. Polis Bilişim Sempozyumu, Nisan 2005.

 15. ÖZGEN, N., TONBUL, S., KARADOĞAN, S., 2005, Siirt ve Yakın Çevresinde Jura Tipi Kıvrımlı Yapı Reliefi, Ulusal Coğrafya Kongresi, Türk Coğrafya Kurumu-İstanbul Üniv., 29-30 Eylül 2005, 621-630, İstanbul

 16. YILDIRIM, A., KARADOĞAN,S., 2005, Raman-Gercüş Antiklinalleri Arasında Dicle Vadisinin Jeomorfolojisi, Ulusal Coğrafya Kongresi, Türk Coğrafya Kurumu-İstanbul Üniv, 29-30 Eylül 2005, 421-432, İstanbul

 17. TONBUL, S. , KARADOĞAN, S. , ÖZCAN, N.,  2005, Elazığ Kenti ve Yakın Çevresi İçin CBS Ortamında Olası Doğal Risk Değerlendirmesi ve Afet Bilgi Sistemi Örnek Uygulaması, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Nisan 2005, 483-492, İzmir

 18. KARADOĞAN S., TONBUL S., 2005, Adıyaman Havzasında Kuvaterner’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı ve Diğer İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu-V, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enst., Mayıs 2005, 191-204,İstanbul

 19. KARADOĞAN, S., ÖZGEN, N., 2006, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Üretimin Niteliği Değişimi ve Dağılışının CBS Ortamında Analizi, 4. Coğrafya Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri / 13–16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye

 20. KARADOĞAN, S. , 2007, Malatya Kenti Ve Yakın Çevresi İçin Olası Doğal Riskler Ve Afet Yönetimi (GIS Ortamında Örnek Bir Uygulama), Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon.

 21. KARADOĞAN, S., ÇAĞLIYAN, A., DURMUŞ, E., 2008, Ergani (Diyarbakır) Çevresinde Kuvaterner'de Meydana Gelen Drenaj Değişiklikleri ve Bölge Jeomorfolojisine Etkileri, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (Prof.Dr.Mehmet Ardos Anısına) 18 Mart Üniversitesi, 20-23 Ekim 2008, 5-18, Çanakkale

 22. KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2008, Mardin-Midyat Platosunun Ekoturizm Açısından değerlendirilmesi, Ankara üniversitesi Türkiye coğrafyası Araştırma ve uygulama Merkezi "TÜCAUM-V- Ulusal Coğrafya Sempozyumu 16-17 Ekim 2008" ANKARA

 23. KARADOĞAN, S., GEÇEN, R., 2008, Kuvaterner dolgularının oluşum süreci ve fasiyes olarak belirlenmesinde ve ayrımlanmasında uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanılabilirliği, I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL I) Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Bölümü, 22-23 Mayıs 2008 Sivas

 24. KARADOĞAN S., YILDIRIM, A., 2008, Lice’nin Kuruluşunda Coğrafi faktörlerin Rolü, Dünden Bugüne Lice Sempozyumu, 05-06-2008

 25. YILDIRIM, A., KARADOĞAN S., 2008, Birkleyn Mağaraları, Dünden Bugüne Lice Sempozyumu, 05-06-2008

 26. YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2010, Nusaybin ve çevresinin coğrafi yapısı ve ekosistemi, Mezopotamya Tarihinde Nusaybin Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2010, Nusaybin

 27. KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2010, Silvan (Diyarbakır)’da Az Bilinen Bir Doğal-Kültürel Miras: Hassuni Mağaraları ve Antik Kenti, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Nevşehir

 28.  KARADOĞAN S., KAVAK M.T., YILDIRIM A., 2010, Marmara Denizinde Su Yüzeyi Sıcaklığı İle Tektonik Aktivite İlişkisinin Uzaktan Algılama Metoduyla Karşılaştırılması, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniv. 11-13.Ekim-2010

 29. KARADOĞAN S., YAMAN A., 2012, Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği), Karaburun Bilim Kongresi, 5-9 Eylül 2012 Karaburun-Mordoğan/İzmir

 30. KARADOĞAN S. , COŞKUNSU G., 2012, Karst Kenar Ovalarının Oluşumuna Bir Örnek: Mardin Kuzeyi Büyükdere Depresyonu ve Jeoarkeolojik Özellikleri, UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniv. 11-13.Ekim, Hatay

 31. KAVAK M.T., KARADOĞAN S., 2012, Van Gölünde Su Yüzeyi Sıcaklık Değişiminin AVHRR Uydu Verileriyle İncelenmesi,  IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniv. 16-19 Ekim, Zonguldak

 32. ÖZGEN N., KARADOĞAN S., 2012, Hidroelektrik Santrallerin (HES) Mekânsal  Etkileri ve Coğrafi Planlamaya Yönelik Öneriler:  Alkumru ve Kirazlı Barajları Örneği (Siirt),  TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu,  18-19 Ekim, Ankara

 33. KARADOĞAN S., KAVAK M.T., 2014, Van Gölü Yüzeyinde Meydana Gelen Sıcaklık Değişimi İle  Van Depremi (23 Ekim 2011)  İlişkisinin Avhrr Uydu Verileriyle İncelenmesi ,   2. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL II), Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Bölümü,13-14 Mart, Antalya

 34. KAVAK, M.T.,  ÖZDEMİR, G., KARADOĞAN, S.,  YILMAZ, A., 2015, Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır İlinin 20 yıl için Bitki Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-5 Eylül 2015  Dicle Üniversitesi, Diyarbakır

 35. Karadoğan, S., Kuzucuoğlu, C., 2016, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Çevresel Değişimlerin Jeomorfolojik Kayıtları (The Hevsel Gardens And The River Tigris In Dıyarbakır: Geomorphological Archives Of Landscapes Changes), 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı (69th Geological Congress of Turkey) 11-15 Nisan/April 2016, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 36. Derya Sinanoğlu Şahin, D., Siyako, M., Karadoğan, S., Özgen Erdem, N., 2016, Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf Yerleşmesi, (Hasankeyf   Site From Cultural Geological Perspective), 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı (69th Geological Congress of Turkey) 11-15 Nisan/April 2016, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 37. KARADOĞAN, S., KAVAK, M.T., 2017, Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri Ve Litolojik Faktörlerin Uzaktan Algılama Teknikleri İle İncelenmesi,  70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017, ODTÜ, ANKARA

 38. KARADOĞAN, S., KOZBE G., AL, .A., 2017, Botan ve Kezer Çayı Vadileri’nin (Siirt) Ilısu Barajı Etkileşim Alanı İçinde Jeomorfolojik Araştırmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Atatürk Kongre Kültür Merkezi – BURSA

 39.  KARADOĞAN, S., COŞKUN, A., 2017, Zerzevan Kalesi ve Çevresinde Jeomorfoloji Araştırmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Atatürk Kongre Kültür Merkezi – BURSA

 

 

Diğer yayınlar :

Diğer Seminer/Koferans/Panel, Etkinlik, Katılım ve Görevler

 • "Türkiye'de Makro Yer şekillerinin Arazi Kullanımı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi" (Seminer) Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • “Türkiye’de Tarihi Yerleşmeler ile Doğal Ortam Arasındaki İlişkiler” (Seminer) Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • Tübitak-Mam, Yer Ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Uzaktan Algılama/Coğrafi Bilgi Sistemi Seminerleri, Mart 2003

 • Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Uzaktan Algılama/Coğrafi Bilgi Sistemi seminerleri

 • Romanian-Turkish Geographical Academic Seminar, June 05-14 2009, Bucharest, Sibiu, Cluj-Napoca, Sighisoara

 • Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı II. TÜBİTAK Projesi, 2004

 • Kemaliye (Erzincan) ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, 2005

 • Kızılcahamam’da Uygulamalı Jeolojik Miras, Jeopark ve Jeoturizm Eğitimi, TUBITAK

 • “Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel ve Doğal Miras Alanı” Danışma Kurulu Üyeliği

 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Jeopark Alanları Ulusal Listesine Öneri Sunma Çalıştayı, 2 Ekim 2015, Ankara

 • Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Fiziki Coğrafya laboratuarı (CNRS-LGP) çalışmaları, 29 Ekim- 15 Kasım 2015

 

ENGLISH

Anasayfa