Muafiyet Talebinde Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine
18.08.2017

Muafiyet işlemleri


MADDE 19 – (1) Ders muafiyet başvuruları ilk kayıt tarihinden başlayarak, derslerin başladığı ilk hafta sonuna kadar ilgili enstitüye yapılır. Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenciler kaydolduğu programın tüm eğitim ve öğretiminden sorumludurlar.

(2) Öğrenci, başka bir diploma derecesine saydırılmamış olmak koşulu ile daha önce başka bir programdan almış olduğu ve üzerinden altı yarıyıl geçmemiş olan dersten/derslerden muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talep edilen ders/derslerin toplam kredisi, ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan ulusal kredinin %50 sini geçemez. Muafiyet talepleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından oluşturulan eğitim ve öğretim komisyonunca değerlendirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olmak dışında hiçbir amaçla kısmen muafiyet işlemi yapılamaz. Muafiyet taleplerinde başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin onaylı örnekleri eklenir:
a) Derslerin kredilerini ve başarı durumlarını gösteren belge/belgeler,
b) İlgili derslere ait ders bilgi paketleri,
c) İlgili kurumun yönetmelik referansı ya da not sistemini gösterir belge/belgeler.

(3) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra 2547 sayılı Kanun gereği yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili mevzuat kapsamında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.