Kişisel Bilgiler

Adı:

AHMET

Soyadı:

KELEŞ

Ünvanı:

PROFESÖR

Birimi:

HADİS

Telefon:

05077403088

e-posta:

ahmetkeles@mynet.com

Akademik İdari Geçmiş

Lisans

Erciyes üniversitesi        (1983-88)

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi       (1889-91)

Doktora

Erciyes Üniversitesi       (1993-97)

Yrd.Doçent

Dicle Üniversitesi           (1998- 2004)

Profesör

Dicle Üniversitesi           (2009)

Dersler

1-      HADİS                                                                (Lisans)

2-      Hadis Usûlü                                                      (Lisans)

3-      Hadis Tarihi                                                      (Lisans)

4-      Çağdaş Hadis ve Sünnet Yorumları             (Lisans)

5-      Seçme Hadis Metinleri                                  (Lisans)

6-      Kuran ve Tecvit                                               (Lisans)  

7-      Hadis Edebiyatı                                               (Yüksek Lisans)

8-      Hadis ve Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar        ( Yüksek Lisans)

9-      Batıda Hadis Çalışmaları                                (Doktora)

10-  Hadis Kuran İlişkisi                                          (Doktora) 

Yayınlar

KİTAP

HADİSLERİN KURAN’A ARZI    (İnsan Yayınları İstanbul 3. Baskı)

KİTAP

SÜNNET Yeni Bir Tanım Denemesi    (İnsan Y. İstanbul 2. Baskı)

KİTAP

Hz. Muhammed’in Namazı               (Kayseri I. Baskı)

MAKALELER

1-    “Sünnet Vahiy İlişkisi”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S. 1. Diyarbakır 1999.

 

 

2-    “… savaşmakla emrolundum” Hadisi Örneğinde Hadislerin tasnifi problemi”, Ç.Ü. İlahiyat Fkültesi Dergisi, C. 4; S. 2; Temmuz-Aralık, 2004.

 

3-     “Hadis İlminde İsnadın Otoritesi veya Akla Rağmen Hadis 3-   3-3 3 3- İsnadın Otoritesi veya Akla Rağmen Hadis Okuyuculuğunun Çağdaş Bir Örneği “Recm Cezası” Çalışmasına Eleştirel Bir Bakış”, Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.4; S. 1; Ocak-Haziran 2004.

4-    “Kuran’ın Cem’i ve Tertibi, Kuran Ayetlerinin Tevkîfiliği Konusundaki Buhârî Hadislerine ve Kuran İlimlerindeki Rivayetlere Eleştirel Bir Yaklaşım”, İslamî Araştırmalar, C. 14; S. 1; 2001.

5-    “Kadınlar İle Tokalaşmanın Haramlığını Bildiren Hadislere Semantik Bir Analiz”, İslamî Araştırmalar, C. 14; S. 3-4; 2001.

6-    “Câbirî ve Çağdaş Arap-İslam Aklının Oluşumu”, İslamiyât, “4. Karşılaşma İslam ve Çağdaş Durum”, C.7; S.4; Ekim-Aralık 2004.

7-    “İslamcı Feminist Söylemin Hadisleri Yorum Problemi -Bir Örnek Bağlamında-“, İslamiyât, “Misyon ve Diyalog”,C.5; S. 3; Temmuz-Eylül 2002.

8-    “Türkiye’de Cemaat Dindarlığının Oluşumunda Hadislerin Rolü”, İslamiyât, “Türkiye Dindarlığı”, C. 5; S. 4; Ekim-Aralık 2002.

9-    “Anadilde İbadet”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), Diyarbakır 2003.

10-                      “İslam İktisât Zihniyetinin Oluşmasında Zühd Hadislerinin Rolü”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD) “Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan” Özel sayı, Diyarbakır 2005, 6.

11-                      “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”, Marife, “Ehl-i Sünnet”, Yıl: 5; S. 3; Kış 2005.

12-                      “Tarih Bilincimiz -Hadislerle Çöküş Sürecinde Başlatılan Tarih: İslam Tarihi-”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), S.10; Diyarbakır 2007.

13-                      “Apokaliptik Hadis Edebiyatı ve Problemleri – “Hilafet benden sonra otuz senedir” Hadisi Örneği-“, İSTEM, Yıl: 4; S. 7; Konya 2006.

14-                      “İslam Geleneğinde Tarihin Öznesi Sorunu”, İslamî İlimler Dergisi, C. 3; Yıl: 3; S. 2; Güz 2008. (Çorum Çağrı Eğitim Vakfı Yayınları)

15-                      “Cumhuriyet’in 75. Yılında İlahiyat Fakültelerinin Önemi”, Ankara İlahiyat fakültesi Dergisi 75. Yıl Özel Sayısı, Ankara 1998.

16-                      “Bilgi ve Amel”, D.İ.B. Hadis Ansiklopedisi, 2009.

17-                      “Süryanî Peygamberlerle İlgili Bir Hadisin Tahlili”, Süryaniler ve Süryanilik, Orient Y., 2005. Kitabı hazırlayanlar: ( Ahmet Taşğın, Eyüp Tanrıverdi, Canan Seyfeli).

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ

1-    “Silvanlı Bir Alim Olarak Zehebî’nin Hadis İlmindeki Yeri”, Oğuz’dan Osmanlı’ya Diyarbakır, Diyartbakır, 2005.

2-    “Hadislerde Nusaybin’li Cinler”, (Tarihter Nusaybin, Nusaybin,  2005).

3-    “Abdurrahman Zihnî b. es-Seyyid eş-Şeyh Hâmid el-Mard3inî el-Huseynî’nin “Kitâbu Sevâdi’l-Basari fî Usûli’l-Hadîs ve’l-Eser” Kitabı Bağlamında Hadis İlmindeki Yeri”, (I. Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin, 2006).

4-    “Harran Hermetizm’inin İslami İlimlere Etkisi”, (I. Uluslar Arası Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu, Urfa 2006).

5-    “Muhammed el-Câbirî ve Arap Aklının Oluşumunda Hermetizmin Rolü”, (I. Uluslar Arası Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu, Urfa 2006).

 

ULUSAL SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ

 

1-    “Ayetlerdeki Takdim ve Tehirlerin Kuran’ın Tercümelerinde Neden Olduğu Problemler”, ( Kuran Mealleri Sempozyumu, İzmir 2003).

2-    “Hz. Muhammed’in (a.s.) Toplum İçindeki Her Seviyede İnsan İle Mükemmel İlişki Kurma Özelliği ve Örnekliği”, Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Evrensel Mesajı, Çorum 20-22 Nisan 2007.

3-    “Tebliğ-Cihat-Kılıç Bağlamında İslam’ın Yayılışı”, Cahiliye Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed, 13-15 Nisan 2007 Konya.